Upravno vijece opca bolnica Nasice

 

Predsjednik: Josip Matek, dipl. oec.

Član: Goran Konjetić, mag. oec.

Član: Boris Peić, dipl. iur.

Član: Zdravko Rončević, dr. med.

Član: Tihomir Grahovac

 

Upravno vijeće upravlja OŽB Našice i nadzire rad OŽB Našice.
Upravno vijeće OŽB Našice ima pet članova i čine ga predstavnici:

  • osnivača na prijedlog Predstojnika ureda jedinice lokalne, područne, regionalne samouprave nadležne za zdravstvo (predsjednik i dva člana),
  • radnika OŽB Našice (dva člana). Od čega jednog člana Upravnog vijeća imenuje Radničko vijeće OŽB Našice, a drugog člana Stručno vijeće OŽB Našice, iz redova radnika OŽB Našice s visokom stručnom spremom.

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Članu upravnog vijeća OŽB Našice prestaje mandat i prije isteka vremena od četiri godine u slijedećim slučajevima:

  • podnošenjem ostavke na funkciju člana Upravnog vijeća,
  • opoziva,
  • u slučaju prestanka radnog odnosa u OŽB Našice, ako se radi o predstavniku radnika OŽB Našice.


Odluka o opozivu donosi tijelo koje je imenovalo člana Upravnog vijeća.

 

Članak pogledan 5404 puta
©2020 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search