Katalog informacija opca bolnica Nasice

 KATALOG INFORMACIJA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE NAŠICE

 1. UVOD  

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. listopada 2003. godine donio Zakon o  pravu na pristup informacijama („N.n.“ br. 172/03), a 15. prosinca 2010. i 27. svibnja 2011. godine njegove izmjene i dopune koje su objavljene u Narodnim novinama br. 144/10 i 77/11.

Ovim Zakonom je omogućeno domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da od tijela javne vlasti zahtijevaju informacije koje ta tijela posjeduju, kojima raspolažu ili ih nadziru, s ciljem ostvarivanja javnosti rada tijela javne vlasti i omogućavanja javnosti vršenja nadzora nad njihovim radom.

Katalog informacija ustrojen je u skladu s člankom 4. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a sadržava sistematizirani pregled informacija iz djelokruga Opće županijske bolnice Našice, s opisom njihova sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup. Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom.

 

2. OSNOVNI PODACI

Osnovni podaci o Općoj županijskoj bolnici Našice sadržani su u njenom Statutu kojim se utvrđuje status, naziv, sjedište i djelatnost Opće županijske bolnice Našice (dalje u tekstu: Bolnica), pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, organizacija, tijela, opći akti, javnost rada, nadzor, poslovna i profesionalna tajna Bolnice. Bolnica je osnovana tako što je poslije Rješenja skupštine općine Našice. br. 01-9909/1 od 26.11.1963. godine o osnivanju Doma narodnog zdravlja Našice, Odlukom Savjeta radne zajednice Doma narodnog zdravlja od 15.05.1970. godine izvršena promjena statusa u Medicinski centar Našice. Bolnica je pravni sljednik dosadašnjeg Medicinskog centra Našice, s potpunom odgovornošću, upisanog u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Osijeku pod brojem Fi-2859/91 od 24.07.1991. godine. Bolnica je nastala pretvorbom Medicinskog centra Našice u Opću županijsku bolnicu Našice i Dom zdravlja Našice, sukladno čl. 185. st. 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.n.“ br. 75/93). Osnivač Bolnice je Osječko-baranjska županija, a prava i dužnosti osnivača ustanove obavlja njegovo nadležno tijelo.

Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu, pod nazivom: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE. Skraćeni naziv bolnice glasi: Bolnica Našice.  Naziv Bolnice istaknut je na objektu u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost Bolnice. Sjedište Bolnice je u Našicama, Ul. Josipa bana Jelačića kbr. 10. O promjeni naziva i sjedišta Bolnice odlučuje osnivač.

Bolnica obavlja sljedeće zdravstvene djelatnosti:

 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu,
 • bolničku djelatnost,
 • djelatnost dijalize.

 Osim zdravstvenih djelatnosti iz stavka 1. ovog čl. Bolnica obavlja sljedeće djelatnosti:

 • znanstveno-istraživačku djelatnost iz područja medicinskih znanosti,
 • dio nastavne djelatnosti iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika.

 Pored djelatnosti navedenih u prednjim stavkama ovoga članka, Bolnica može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju istih djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost. Bolnica je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova. Bolnica posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ( u daljnjem tekstu: Zakon), ovim Statutom i drugim općim aktima. Bolnica ne može steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine bez suglasnosti osnivača. U zaključivanju ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju ostale imovine. Bolnica samostalno istupa u pravnom prometu ako pojedinačna vrijednost te imovine ne prelazi kunsku vrijednost 700.000,00 kn. U slučajevima kada pojedinačna vrijednost ostale imovine prelazi kunsku vrijednost 700.000,00 kn za zaključivanje ugovora o stjecanju, raspolaganju i otuđivanju, Bolnica treba pribaviti suglasnost osnivača.

Bolnicu zastupa i predstavlja ravnatelj. Ravnatelj Bolnice ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti.

Bolnice upisane u sudski registar, osim zaključivanja ugovora:

 • s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ( u daljnjem tekstu: Zavod)
 • o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme čija pojedinačna vrijednost prelazi kunsku vrijednost od 100.000,00 kn.

Ravnatelj je ovlašten zaključiti ugovor iz stavke 2. alineja 1. i 2. ovog čl. ako je prethodno o tome odluku donijelo Upravno vijeće. Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u bolnici se organiziraju sljedeće organizacijske jedinice:

 Zdravstvene djelatnosti

 1. Odjel za internu medicinu
 2. Odjel za kirurgiju
 3. Odjel za ginekologiju i opstetriciju
 4. Odjel za pedijatriju
 5. Odjel za psihijatriju
 6. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
 7. Odjel za palijativnu skrb
 8. Poliklinika za dijagnostičko - terapijske djelatnost
      8.1. Oftalmologija i optometrija
      8.2. Otorinolaringologija
      8.3. Fizikalna medicina i rehabilitacija
      8.4. Neurologija
      8.5. Mikrobiološki laboratorij
      8.6. Transfuzijska medicina
      8.7. Patologija s patohistološkom dijagnostikom
 9. Medicinsko - biokemijski laboratorij
 10. Odjel za radiologiju
 11. Centar za hitnu medicinu - OHBP
 12. Bolnička ljekarna

Nezdravstvene djelatnosti

 1. Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
      1.1. Odsjek za opće i pravne poslove
      1.2. Odsjek za kadrovske poslove
 2. Odjel ekonomsko - financijskih poslova
      2.1. Odsjek za računovodstvene i financijske poslove
      2.2. Odsjek za nabavu
      2.3. Odsjek za plan i analizu
 3. Odjel tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova
      3.1. Odsjek za tehničke poslove i održavanje
      3.2. Odsjek za informatiku
      3.3. Odsjek za zaštitu na radu
      3.4. Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove
      3.5. Odsjek za pranje i održavanje rublja
      3.6. Odsjek za dijetetiku i prehranu

Ravnateljstvo

 1. Ured ravnatelja
 2. Jedinica za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite

Bolnicom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće Bolnice ima sedam članova. U Upravno vijeće imenuju se predstavnici propisani Zakonom:

 • osnivača (predsjednik i tri člana) koje imenuje osnivač na prijedlog pročelnika upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za zdravstvo,
 • Republike Hrvatske (jedan član) kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra,
 • radnika Opće županijske Bolnice Našice (dva člana).

Upravu Bolnice čine: ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja. Ravnatelj predstavlja i zastupa Bolnicu i odgovoran je za zakonitost rada Bolnice. Stručno vijeće Bolnice je savjetodavno tijelo ravnatelju. Stručni kolegij je tijelo ustrojbene jedinice koje kontinuirano razmatra sva pitanja iz područja njezinog stručnog rada, a po potrebi svoje prijedloge i zaključke podnosi Stručnom vijeću i ravnatelju Bolnice. Stručni kolegij čine radnici visoke stručne spreme i glavna medicinska sestra ustrojbene jedinice, a njihovo djelovanje koordinira voditelj ustrojbene jedinice. Etičko povjerenstvo Bolnice jest tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Bolnice na načelima medicinske etike i deontologije. Povjerenstvo za lijekove imenuje Upravno vijeće i čine ga pet članova koji se imenuju suglasno zakonu.
Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite i provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Bolnici.

Upravno vijeće donosi sljedeće akte Bolnice:

 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i ostalim materijalnim pravima djelatnika, ako posebnim propisima nije drugačije određeno,
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Pravilnik o protupožarnoj zaštiti
 • Pravilnik o knjigovodstvu
 • Pravilnik o kućnom redu
 • Pravilnik o unutarnjem nadzoru
 • Pravilnik o suzbijanju kućnih infekcija
 • druge opće akte utvrđene propisima.

 

3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJI

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti službeniku za informiranje Opće županijske bolnice Našice:

 • pisanim putem na adresu: Opća županijska bolnica Našice, Ul. Josipa bana Jelačića br. 10, 31 500 Našice, Službenik za pravo na pristup informacijama: Marina Knežević, dipl.iur.
 • elektroničkom poštom na adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • telefaxom na broj: 031/613-826,
 • telefonom na broj: 031/488-907.,

O zahtjevu podnijetom telefonom ili dr. telekomunikacijskim uređajima sačinit će se službena zabilješka usmeno na zapisnik radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.

Zahtjev za pristup informaciji obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

 

Zahtjev za pristup informacijama - obrazac -> Preuzimanje

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija - obrazac -> Preuzimanje

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - obrazac -> Preuzimanje

 

KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE (NN 12/2014)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

ISPRAVAK KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE (NN 15/2014)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

IZMJENE KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE (NN 141/2022)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

 

4. IZUZECI OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJI

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti te će se uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Također, pristup informaciji se može uskratiti ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 • onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Tijela javne vlasti uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka. Iznimno, tijelo javne vlasti nadležno za postupanje po zahtjevu omogućit će pristup informaciji, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići. Informacije kojima se uskraćuje pravo na pristup iz navedenih razloga postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacija mogla biti uzrokovana šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

Ako tražena informacija sadrži i podatak klasificiran stupnjem tajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim. Tražene informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi navedeni u ovom članku prema kojima tijelo javne vlasti uskraćuje pravo na pristup informaciji.

 

5. TABLICA INFORMACIJA

Tablica u kojima su prikazane informacije sadrži sljedeće rubrike:

INFORMACIJA: sadrži tip i sadržaj informacije
DOSTUPNOST: sadrži namjenu i način osiguravanja pristupa informaciji i to:

 • informacije dostupne javnosti bez posebnog zahtjeva (informacije objavljene na oglasnoj ploči, na web stranicama, propisi i akti objavljeni u Narodnim novinama, priopćenja za javnost, informacije objavljene u dnevnom tisku)
 • informacije dostupne korisnicima prava na informaciju i to na njihov zahtjev
 • informacije koje nisu dostupne javnosti, sukladno odredbi članka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama

Ovaj Katalog informacija sastavni je dio Odluke o usvajanju Kataloga informacija Opće županijske bolnice Našice pod brojem broj: 01-36/3-2012.

 

6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Opća županijska bolnica Našice se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka korisnika sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke koji su potrebni za ispunjenje naših obveza. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svaki zaposlenik Opće županijske bolnice Našice odgovoran je za poštivanje načela zaštite povjerljivosti svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa.

U slučaju povrede privatnosti podataka iz naše baze obavijestit ćemo sve relevantne osobe i nadležna tijela u roku od 72 sata od saznanja o povredi ako je vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinca.
Službenik za zaštitu osobnih podataka Opće županijske bolnice Našice:

Marina Knežević, dipl.iur.

 

7. FAKULTATIVNI PROTOKOL UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA O POSTUPKU POVODOM PRITUŽBI

Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi potvrđen je Zakonom o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi („Narodne novine“, broj: 2/2017-međunarodni dio).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2017_03_2_3.html

Republika Hrvatska potpisnica je Konvencije o pravima djeteta te je prihvaćanjem Konvencije preuzela obvezu da svakom djetetu jamči prava koja Konvecija propisuje i standarde koji osiguravaju zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja, te poštivanja i afirmaciju prava djeteta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Marina Knežević, dipl.iur.

 

Preuzimanja:

Postupak ishodovanja mišljenja etičkog povjerenstva

 

 

Financijski izvještaji

             2024

            2023

             2022

            2021

            2020

            2019

            2018

           2017

           2016

           2015

          2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak pogledan 83327 puta
©2024 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search